Chị em mình là một gia đình, đi đâu cũng phải có nhau.