Xe chỉ để trang trí cho đẹp thôi, không đi được đâu.